انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۰
ارتباط با انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۴۴۹۳۸۵۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام