انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي

رویداد‌های انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي
درباره انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي

انجمن علمي مهندسي صنايع با همكاري موسسه ي آموزش عالي آزاد توسعه به برگزاري دوره هاي بسيار پيشرفته و جذاب اقدام ميكند.در انتهاي دوره مدرك موسسه ي عالي توسعه تقديم ميگردد.