انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي

ارتباط با انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي
درباره انجمن علمي مهندسي صنايع خوارزمي

انجمن علمي مهندسي صنايع با همكاري موسسه ي آموزش عالي آزاد توسعه به برگزاري دوره هاي بسيار پيشرفته و جذاب اقدام ميكند.در انتهاي دوره مدرك موسسه ي عالي توسعه تقديم ميگردد.