انجمن علمی آمار دانشگاه شهید بهشتی

انجمن علمی آمار دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۵
ارتباط با انجمن علمی آمار دانشگاه شهید بهشتی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی