انجمن علمی دانشجویان مدیریت دانشگاه اصفهان

انجمن علمی دانشجویان مدیریت دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با انجمن علمی دانشجویان مدیریت دانشگاه اصفهان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام