انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۰۹۶۳۹۹۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام