انجمن علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف

انجمن علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با انجمن علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۶۰۲۲۷۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام