انجمن علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

انجمن علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام