انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف-انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف-انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۷
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف-انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام