انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

رویداد‌های انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
درباره انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد همراه : جناب آقای دکتر جعفری