انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد همراه : جناب آقای دکتر جعفری