انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۵۴۲۹۲۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام