انجمن علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان

ارتباط با انجمن علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان
درباره انجمن علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان

انجمن علمی روانشناسی دانشگاه اصفهان نهادی است که با هدف برآورده سازی نیاز های دانشجو و پرورش فکری وعلمی وی توسط خوده دانشجویان راه اندازی شده است.