انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی و دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی و دانشگاه فردوسی مشهد

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی و دانشگاه فردوسی مشهد
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام