انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران (IDIUST)

رویداد‌های انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران (IDIUST)
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران (IDIUST)
درباره انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران (IDIUST)

Industrial design Iran university of science and technology