انجمن علمی مخاطره شناسی ایران

ارتباط با انجمن علمی مخاطره شناسی ایران
درباره انجمن علمی مخاطره شناسی ایران

انجمن علمی مخاطره شناسی ایران از طریق وب سایت خود از علاقه مندان در زمینه مخاطرات و سوانح دعوت به عمل می آورد.