انجمن علمی‌ مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

ارتباط با انجمن علمی‌ مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی
درباره انجمن علمی‌ مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

این سمینار توسط خانم بهاره میرزاهمدانی ,کارشناس ارشد  آموزش زبان آلمانی از دانشگاه کاسل و مشاور تحصیلی موسسه Otto Benecke راهبری می‌شود.