انجمن علمی مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت خوارزمی

انجمن علمی مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت خوارزمی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با انجمن علمی مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت خوارزمی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام