انجمن علمی مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی

انجمن علمی مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۷
ارتباط با انجمن علمی مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۰۷۳۹۶۶۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام