انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

رویداد‌ها۱۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰۷
ارتباط با انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۵۷۵۷۱۵۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام