انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت ایران

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۸
ارتباط با انجمن مدیریت ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۰۷۷۲۹۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام