انجمن مدیریت ایران و جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران

انجمن مدیریت ایران و جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۹
ارتباط با انجمن مدیریت ایران و جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران
شماره برگزارکننده
۶۶۴۷۹۵۲۳-۶۶۴۷۹۵۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام