انجمن مدیریت راهبردی ایران- مدرس دوره: عطاءاله هرندی (دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی)

رویداد‌های انجمن مدیریت راهبردی ایران- مدرس دوره: عطاءاله هرندی (دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی)
ارتباط با انجمن مدیریت راهبردی ایران- مدرس دوره: عطاءاله هرندی (دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی)
درباره انجمن مدیریت راهبردی ایران- مدرس دوره: عطاءاله هرندی (دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی)

با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری. www.Issm.ir