انجمن پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران

انجمن پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹
ارتباط با انجمن پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۴۳۵۶۸۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام