انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

رویداد‌ها۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۰
ارتباط با انجمن یادگیری الکترونیکی ایران
شماره برگزارکننده
۸۸۹۸۱۸۷۷ داخلی ۱۶۲۲ دبیرخانه ارزیابی کیفیت یادا
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام