ایراتل ونچرز

ارتباط با ایراتل ونچرز
درباره ایراتل ونچرز

پیشگامانِ سرمایه ی ایراتل، حامیِ استارت آپ های ایرانی با دید جهانی