موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و شبکه مهاجرت خاورمیانه

موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و شبکه مهاجرت خاورمیانه

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۳
ارتباط با موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و شبکه مهاجرت خاورمیانه
شماره برگزارکننده
۶۶۰۳۶۳۲۵-۶۶۰۶۹۴۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی