بخش کارآفرینی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

بخش کارآفرینی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵
ارتباط با بخش کارآفرینی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۵۵۱۸۲۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام