بصیر  نگاهدار

بصیر نگاهدار

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با بصیر نگاهدار
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۲۰۲۴۹۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بصیر نگاهدار

کوچ رهبری و اجرایی، مشاور مدیریت و کسب و کار، مدرس دوره های توانمند سازی مدیران و تیم سازی