اتاق بازرگاني شهركرد و دانشگاه تهران

اتاق بازرگاني شهركرد و دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
ارتباط با اتاق بازرگاني شهركرد و دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۷۰۱۹۶۹۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام