بوت کمپ ریلز

ارتباط با بوت کمپ ریلز
درباره بوت کمپ ریلز

این رویداد، نمونه بومی شده رویداد Rails Girls در دنیا است که هم اکنون در بیش از 50 شهر مختلف در دنیا در حال برگزاری است. رویدادهای آزاد و ترویجی این چنینی بروی بستر ریلز هم اکنون در دنیا بسیار رونق پیدا کرده است، از جمله رویدادهای مشابه دیگر می توان به Rails Bridge اشاره کرد. دیگر رویدادهای برگزار شده این گروه:برگزاری موفق 2 دوره جشنواره مهندسی اینترنت در دانشگاه تهران