تیم برگزاری استارتاپ ویکند دزفول

رویداد‌های تیم برگزاری استارتاپ ویکند دزفول
ارتباط با تیم برگزاری استارتاپ ویکند دزفول
درباره تیم برگزاری استارتاپ ویکند دزفول

«در زندگی هیچ غیرممکنی وجود ندارد، به دنبال آرزوهای بزرگ باشید که همین آرزوها آینده را می سازند»