تیم برگزاری رویداد تداکس نقش جهان

رویداد‌های تیم برگزاری رویداد تداکس نقش جهان
ارتباط با تیم برگزاری رویداد تداکس نقش جهان
درباره تیم برگزاری رویداد تداکس نقش جهان

نخستین رویداد تداکس در اصفهان