تیم برگزاری همفکر شهرکرد

ارتباط با تیم برگزاری همفکر شهرکرد
درباره تیم برگزاری همفکر شهرکرد

همفکر یک رویداد هفتگی‌ست و فرصتی برای کارآفرینان، برنامه نویسان، طراحان و سرمایه‌گذاران که به شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر بپردازیم.