تیم موج کارآفرینی

ارتباط با تیم موج کارآفرینی
درباره تیم موج کارآفرینی

این رویداد توسط تیم موج کارآفرینی برگزار میگردد.جهت کسب اطلاعات بیشتر و همراهی با ماwww.swarak.comوwww.mojekarafarini.irو