جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات(مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان) پس از ثبت نام به پرتال startup.nsec.ir   مراجعه  کنید.

جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات(مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان) پس از ثبت نام به پرتال startup.nsec.ir مراجعه کنید.

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات(مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان) پس از ثبت نام به پرتال startup.nsec.ir مراجعه کنید.
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام