جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
ارتباط با جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
وبسایت
www.jdisf.ir
شماره برگزارکننده
۳۶۷۰۰۲۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

آموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص بينش و نگرش سرمايه‌هاي انساني است. در بسياري از كشورهاي پيشرفته ميزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب مي‍شود. از اين رو هزينه‌هاي مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان يك سرمايه گذاري مفيد و مؤثر تلقي مي‍گردد. علاوه بر آموزش‍هاي عالي مآموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص بينش و نگرش سرمايه‌هاي انساني است. در بسياري از كشورهاي پيشرفته ميزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب مي‍شود. از اين رو هزينه‌هاي مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان يك سرمايه گذاري مفيد و مؤثر تلقي مي‍گردد. علاوه بر آموزش‍هاي عالي مقطع‌‍دار كه از طريق دانشگاه‍ها و مراكز رسمي دولتي و يا غيردولتي ارائه مي‍گردد، آموزش‍هاي كوتاه‍ مدت بدو خدمت و يا حين خدمت كه منجر به كسب دانش، مهارت و افزايش كارايي در افراد مي‍شود، نقش بسزايي در توسعه كمي وكيفي توليد و موفقيت سازماني و تشكيلاتي خواهد داشت. لذا شناسايي جوامع هدف، تعريف دوره‌هاي آموزشي كاربردي و اشتغال‌محور، تدوين برنامه‌ها و دوره‌‍هاي آموزشي مطلوب، استفاده از اساتيد متخصص و مجرب مي‍تواند از نقطه‍ نظر كارايي واشتغال‍زايي، دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌‍مدت را از بسياري دوره‌‍هاي بلندمدت سودمندتر نمايد. جهاد‍ دانشگاهي از همان سال‍هاي اوليه فعاليت، با تشكيل معاونت آموزشي و برگزاري مستمر دوره‌‍هاي آموزشي كوتاه‌‍مدت تخصصي در سطح كشور، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلكه استقبال اقشار دانش آموخته را نيز به اين دوره‌‍‌ها معطوف دارد.قطع‌‍دار كه از طريق دانشگاه‍ها و مراكز رسمي دولتي و يا غيردولتي ارائه مي‍گردد، آموزش‍هاي كوتاه‍ مدت بدو خدمت و يا حين خدمت كه منجر به كسب دانش، مهارت و افزايش كارايي در افراد مي‍شود، نقش بسزايي در توسعه كمي وكيفي توليد و موفقيت سازماني و تشكيلاتي خواهد داشت. لذا شناسايي جوامع هدف، تعريف دوره‌هاي آموزشي كاربردي و اشتغال‌محور، تدوين برنامه‌ها و دوره‌‍هاي آموزشي مطلوب، استفاده از اساتيد متخصص و مجرب مي‍تواند از نقطه‍ نظر كارايي واشتغال‍زايي، دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌‍مدت را از بسياري دوره‌‍هاي بلندمدت سودمندتر نمايد. جهاد‍ دانشگاهي از همان سال‍هاي اوليه فعاليت، با تشكيل معاونت آموزشي و برگزاري مستمر دوره‌‍هاي آموزشي كوتاه‌‍مدت تخصصي در سطح كشور، توانسته است نه تنها توجه عامه مردم بلكه استقبال اقشار دانش آموخته را نيز به اين دوره‌‍‌ها معطوف دارد.