خانواده کارآفرین

ارتباط با خانواده کارآفرین
درباره خانواده کارآفرین

شبکه اجتماعی ارزش آفرینان نوآور                                                                                                   هدف: ایجاد جامعه ای دوستانه و صمیمی از افراد مثبت ،توانمند و  علاقه مند به کارآفرینی، که مانند یک خانواده متحد و منسجم ، با هم اشتراک منافع و منابع دارند و به یکدیگر یاری می رسانند.

https://kasbokarpishro.com