دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
وبسایت
ncpic95.iust.ac.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۷۷۲۴۰۱۲۵ / ۰۹۱۳۲۲۵۴۶۷۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام