دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی با همکاری شرکت همکاران سیستم

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی با همکاری شرکت همکاران سیستم

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی با همکاری شرکت همکاران سیستم
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام