دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
ارتباط با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۶۶۰۲۴۴۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام