دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با دانشگاه خوارزمی
شماره برگزارکننده
تلفن: ۰۲۱۸۸۸۳۰۸۹۱ و ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ داخلی: ۲۶۱۲ فکس: ۰۲۱۸۸۳۲۹۲۱۳ پست الکترونیکی: c۴i@khu.ac.ir
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام