کانون زبان‌های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کانون زبان‌های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۴
ارتباط با کانون زبان‌های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۴۸۲۷۲۵۲-۰۹۹۰۵۹۴۸۶۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کانون زبان‌های خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کانون زبان‌ها خارجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر