دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رویداد‌های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ارتباط با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
درباره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات بیشتر:77800200 یا مراجعه به انجمن علمی کامپیوتر و ربوتیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی