دانشگاه گیلان با همکاری دفتر آموزش سازمان مدیریت بازرگانی استان گیلان

دانشگاه گیلان با همکاری دفتر آموزش سازمان مدیریت بازرگانی استان گیلان

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با دانشگاه گیلان با همکاری دفتر آموزش سازمان مدیریت بازرگانی استان گیلان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام