دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم و دانشگاه پیام نور

دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم و دانشگاه پیام نور

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم و دانشگاه پیام نور
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم و دانشگاه پیام نور

دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم