دبیر خانه آموزش و کارآفرینی خانه شهریاران جوان شهرداری منطقه 4

ارتباط با دبیر خانه آموزش و کارآفرینی خانه شهریاران جوان شهرداری منطقه 4
درباره دبیر خانه آموزش و کارآفرینی خانه شهریاران جوان شهرداری منطقه 4

دبیر خانه آموزش و کارآفرینی خانه شهریاران جوان شهرداری منطقه 4 ؛ متولی امور آموزش ، توانمند سازی و کارآفرینی جوانان تهرانی