دکتر امیر قدیری

دکتر امیر قدیری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با دکتر امیر قدیری
شماره برگزارکننده
<info@elearningassociation.ir>
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر امیر قدیری

دبیر انجمن مدیریت فناوری ایران؛ پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری وعضو هیات مدیره اندیشگاه آتی‌نگار