دکتر امیر قدیری

ارتباط با دکتر امیر قدیری
درباره دکتر امیر قدیری

دبیر انجمن مدیریت فناوری ایران؛ پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری وعضو هیات مدیره اندیشگاه آتی‌نگار