رضا محمدی

ارتباط با رضا محمدی
درباره رضا محمدی

این اردو برای اولین بار در تاریخ ایران میباشدرضا محمدی و تیم همراه برگزاری این دیادر رو برعهده دارندهمچنین تهران 18 فروردین 95 و اهواز 18 اردیبهشت 95 برگزار خواهد شد