زهرا کهربی

زهرا کهربی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۷
ارتباط با زهرا کهربی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره زهرا کهربی

WWW.KHANEHRAVABET.COM

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

عضو آکادمی مدرسان موسسه مطالعه شریف

دانش آموخته دوره تربیت مدرس استاد جمال قمری 

دارای مدرک بین المللی هوش مذاکره و متقاعد سازی 

مربی سخنرانی و رشد و توسعه فردی 

دانش آموخته و فارغ التحصیل دوره های مدیریت کسب و کار پیشرفته 

دانش آموخته و فارغ التحصیل دوره های مدیریت و رهبری در سازمان ها