سازمان ملی کارآفرینی ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سازمان ملی کارآفرینی ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۸
ارتباط با سازمان ملی کارآفرینی ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۰۲۳۱۳۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام