ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ارتباط با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
درباره ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

با همکاری سازمان فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شرکت رایاصدراآتی